Investor Relations

Översikt upplåning

När privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar vänder sig till SBAB för att låna pengar måste SBAB först samla ihop nödvändigt kapital. En stor del av ett nytt bostadslån består av pengar som SBAB lånar från andra aktörer, en mindre del kommer från SBAB:s ägare i form av eget kapital.

Huvuddelen av finansieringen lånas upp på kapitalmarknaden, vilket sker genom att SBAB och dotterbolaget SCBC emitterar obligationer som investerare köper. I utbyte betalar vi ränta på obligationen under löptiden. Mer information om koncernens säkerställda och icke säkerställda upplåningsprogram finns att hitta längre ned på denna sida.

Den återstående delen av SBAB:s finansiering består av inlåning. Inlåning är när privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar sparar på SBAB:s sparkonton, i utbyte mot sparränta. SBAB erbjuder sedan 2007 inlåning till privatpersoner och sedan 2009 inlåning till företag och bostadsrättsföreningar.

SBAB - Icke säkerställd upplåning

SBAB har följande upplåningsprogram för kort- och långfristig upplåning:

Kortfristig upplåning:

  • Svenskt certifikatprogram (SVCP); Rambelopp 25 mdkr
  • European Commercial Paper Programme (ECP); Rambelopp 3 md EUR

Långfristig upplåning:

  • Euro Medium Term Note Programme (EMTN); Rambelopp 13 md EUR
  • SBAB har även en japansk "Shelf Registration”

SCBC - Säkerställd upplåning

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ("SCBC"), är ett helägt dotterbolag till SBAB Bank AB (publ) ("SBAB").

Verksamheten startades 2006 då bolaget av Finansinspektionen erhöll tillstånd att emittera säkerställda obligationer. Samma år blev även SCBC första svenska emittent av säkerställda obligationer.

SCBC bedriver inte någon nyutlåningsverksamhet i egen regi utan förvärvar löpande, eller vid behov, krediter från SBAB. Syftet med dessa förvärv är att krediterna helt eller delvis ska ingå i den tillgångsmassa som utgör säkerhet gentemot innehavare av SCBC:s säkerställda obligationer.

De krediter som inte finansieras genom utgivning av säkerställda obligationer finansieras genom ett efterställt lån från moderbolaget SBAB. Det efterställda lånet och SBAB:s fordringar på SCBC under outsourcingavtalet är efterställda samtliga icke efterställda borgenärer i händelse av SCBC:s konkurs eller likvidation. SCBC har därmed minimerat risken för konflikt mellan säkerställda och icke säkerställda fordringshavare.

SCBC:s huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. För detta ändamål använder bolaget tre upplåningsprogram:

Långfristig upplåning:

  • Svenskt säkerställt obligationsprogram; Inget fast rambelopp
  • Euro Medium Term Covered Note Programme (EMTCN); 16 md EUR
  • Kangaroo-program; 4 md AUD

I Sverige används det svenska säkerställda programmet och till viss del EMTCN-programmet. EMTCN-programmet och Kangaroo-programmet används företrädesvis i den internationella marknaden.