Översikt upplåning

SBAB

SBAB har en väldiversifierad finansieringsportfölj med en bred investerarbas både i Sverige och internationellt. SBAB lägger stor vikt vid en aktiv marknadsnärvaro och att ha ett flexibelt produktutbud. SBAB har följande upplåningsprogram för kort- och långfristig upplåning.

Kortfristig upplåning:

  • Svenskt certifikatprogram (SVCP); Rambelopp 25 mdkr
  • European Commercial Paper Programme (ECP); Rambelopp 3 md EUR

Långfristig upplåning:

  • Euro Medium Term Note Programme (EMTN); Rambelopp 13 md EUR

 

SCBC

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ("SCBC"), är ett helägt dotterbolag till SBAB Bank AB (publ) ("SBAB").

Verksamheten startades 2006 då bolaget av Finansinspektionen erhöll tillstånd att emittera säkerställda obligationer. Samma år blev även SCBC första svenska emittent av säkerställda obligationer.

SCBC bedriver inte någon nyutlåningsverksamhet i egen regi utan förvärvar löpande, eller vid behov, krediter från SBAB. Syftet med dessa förvärv är att krediterna helt eller delvis ska ingå i den tillgångsmassa som utgör säkerhet gentemot innehavare av SCBC:s säkerställda obligationer.

De krediter som inte finansieras genom utgivning av säkerställda obligationer finansieras genom ett efterställt lån från moderbolaget SBAB. Det efterställda lånet och SBAB:s fordringar på SCBC under outsourcingavtalet är efterställda samtliga icke efterställda borgenärer i händelse av SCBC:s konkurs eller likvidation. SCBC har därmed minimerat risken för konflikt mellan säkerställda och icke säkerställda fordringshavare.

SCBC:s verksamhet är i huvudsak inriktad på att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. För detta ändamål använder sig bolaget av två upplåningsprogram:

Långfristig upplåning:

  • Svenska säkerställda bostadsobligationsprogrammet; Inget fast rambelopp
  • Euro Medium Term Covered Note Programme (EMTCN); 10 md EUR

Inlåning

SBAB erbjuder sedan 2007 inlåning till privatpersoner. Under 2009 lanserades inlåning till företag och bostadsrättsföreningar. Sparprodukterna är en viktig del av SBAB:s långsiktiga strategi.