Ordlista

Som medlem i en bostadsrättsförening kan man stöta på en hel del krångliga ord när det kommer till årsredovisningar och årsstämmor. I den här ordlistan reder vi ut begreppen.

Andelstal

Bostadsrättsföreningen är uppdelad i bostadsrättsandelar där varje bostadsrätt har sitt andelstal, andelstalet ligger i sin tur till grund för fördelning av föreningens årsavgifter.

Andrahandsuthyrning

Hyra ut sin lägenhet utan att själv bo där.

Ansvarsförbindelse

En förpliktelse att svara för ett bestämt åtagande, t ex att föreningen gått i borgen för någon.

Balansräkningen

Redovisning av föreningens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle.

Bostadsrätt

Lägenhet och andel i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsförening

En ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i ett hus.

Bostadsrättsförsäkring

Kan ersätta skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten.

Bostadsrättshavare

Den som äger bostadsrätten.

Bostadsrättslagen

Lag som innehåller regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter.

Driftskostnader

Samlade kostnader för den löpande driften av verksamheten.

Energideklaration

Information om en fastighets energiförbrukning.

Fastighetslån

Lån med fastigheten som pant.

Förvaltningsberättelsen

Översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.

Kapitaltillskott

En extra kapitalinsats som medlemmarna betalar in om föreningen har ekonomiska problem
eller av andra skäl som till exempel för att minska en långfristig skuld eller friköp av tomträtt.

Kassaflödesanalys

Redogörelse för föreningens in- och utbetalningar.

Lagfart

När du har har köpt en fastighet behöver du inom 3 månader ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Det kan banken hjälpa till med. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten.

I flerbostadshus är det föreningen som är lagfaren ägare. När du köper bostadsrätt köper du inte en fastighet och ska därmed inte ha lagfart.


Likviditet

Föreningens betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skuld som löper över lång tid, till exempel ett fastighetslån.

Lägenhet

Föreningens hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Medlemsinsatser

De kapitalinsatser som de allra första bostadsrättsinnehavarna betalade.

Motion

Förslag.

Nyttjanderätt

Rättigheten att använda något som ägs av någon annan.

Reparationsfond

Föreningens gemensamma fondering eller avsättning för underhåll.

Resultaträkning

Redovisning av intäkter och kostnader.

Röstlängd

Lista över röstberättigade personer.

Soliditet

Föreningens bokföringsmässiga tillgångar i relation till dess skulder.

Stadgar

Regler för föreningen.

Styrelseledamot

Person som valts att ingå i föreningens styrelse av föreningsmedlemmarna.

Ställda säkerheter

Till exempel fastighetens pantbrev som ställts som säkerhet för en skuld.

Underhållsplan

Långsiktig planering av periodiskt underhåll av en fastighet.

Årsredovisning

Redovisar föreningens ekonomi för ett visst bestämt räkenskapsår.