Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är den ränta som har tillgodogjorts för dina pengar sedan årets början, eller sedan räntan betalades ut senast (om saldo fanns på kontot föregående år).

När du har pengar på ditt sparkonto räknas en upplupen ränta fram varje dag. Beräkning baseras på den aktuella räntesatsen för kontot och på det saldo som finns där. Den upplupna räntan för varje dag slås sen samman och betalas ut en gång om året.

Du kan se den upplupna räntan på ditt sparkonto när du loggar in i internetbanken eller i appen. Under helgerna görs inte några uppdateringar av den upplupna räntan.