Dödsbo med sparkonto

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna. Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid en bouppteckning, men oftast är det den avlidnes make/maka, sambo eller andra arvingar.

När vi får uppdatering från folkbokföringsregistret om att vår kund avlidit skickar vi ut ett så kallat engagemangsbesked. I beskedet framgår uppgifter om den avlidnes eventuella lån och sparkonton per dödsdagen. Engagemangsbeskedet skickas till dödsboets folkbokföringsadress. Om efterlevande make/maka finns och är kund hos oss skickar vi även ut engamgemangsbesked till den personen. 

Här hittar du mer information och vanliga frågor och svar om dödsbo.

Avsluta ett sparkonto för ett dödsbo

Jag har ett gemensamt sparkonto med en person som avlidit, hur avslutar jag kontot?

Om ett sparkonto har flera kontohavare disponeras kontot var för sig. Det innebär att en kontohavare kan ringa oss på 0771-45 30 00 och begära att avsluta sparkontot. För att kunna avsluta kontot behöver identifiering ske med BankID.

I de flesta fall är det också möjligt för en annan bank att begära avslut av ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma. Kontohavarens vardagsbank kan begära ett avslut av kontot genom att skicka ett så kallat avslutsuppdrag. Kontakta den aktuella banken och be dem skicka ett avslutsuppdrag till SBAB.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur avslutar jurist, begravningsbyrå eller liknande ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

I de flesta fall är det möjligt för en jurist, begravningsbyrå eller liknande att avsluta ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma.

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av jurist, begravningsbyrå eller liknande behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras
  • uppdragsfullmakt från samtliga dödsbodelägare
  • vidimerad kopia på ID-handling för samtliga dödsbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av en person med namn, underskrift, datum och telefonnummer

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan en annan bank avsluta ett sparkonto?

I de flesta fall är det möjligt för en annan bank att begära avslut av ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma. Kontohavarens vardagsbank kan begära ett avslut av kontot genom att skicka ett så kallat avslutsuppdrag. Kontakta den aktuella banken och be dem skicka ett avslutsuppdrag till SBAB.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur avslutar dödsbodelägare ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av dödsbodelägare behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras. Brevet ska vara undertecknat av samtliga dödsbodelägare, alternativt styrkt med fullmakt från dödsbodelägare som inte har undertecknat brevet
  • vidimerad kopia på ID-handling för samtliga dödsbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av en person med namn, underskrift, datum och telefonnummer

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Övriga frågor om sparkonto för dödsbo

Går det ta bort en kontohavare från ett sparkonto?

Nej, det är inte möjligt att ta bort en kontohavare från ett konto. Om medkontohavaren vill ha sparande kvar hos SBAB måste ett nytt konto öppnas.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Hur beställer jag engagemangsuppgifter för ett dödsbo inför en bouppteckning?

När vi får uppdatering från folkbokföringsregistret om att vår kund avlidit skickar vi ut ett så kallat engagemangsbesked. I beskedet framgår uppgifter om den avlidnes eventuella lån och sparkonton per dödsdagen. Engagemangsbeskedet skickas till dödsboets folkbokföringsadress. Om efterlevande make/maka finns och är kund hos oss skickar vi även ut engamgemangsbesked till den personen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Jag ska skicka in dokument för ett dödsbo, vilken adress ska jag använda?

Om du behöver skicka in dokument till oss för ett dödsbo kan du skicka det portofritt till:

SBAB Svarspost
650 300 401
658 00 KARLSTAD

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Kan engagemangsbeskedet skickas till annan adress än dödsboets folkbokföringsadress?

Ja, det är möjligt. Vi kan skicka ut engagemangsbeskedet till dödsbodelägare, då behöver dödsbodelägaren identifiera sig med BankID samt skicka in ett dödsfallsintyg.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Vad händer om låneavier betalas från sparkontot?

Om lån betalas via SBABgiro och den avlidne står som ensam kontohavare avslutas SBABgirot. Istället skickar vi ut låneavier med inbetalningskort. 

Om sparkontot däremot har flera kontohavare kommer låneavierna dras via SBABgirot som vanligt.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Är det möjligt att betala räkningar från sparkontot?

I de allra flesta fall är det inte möjligt att betala räkningar från våra sparkonton, det behöver normalt sett göras från ett så kallat transaktionskonto. Det finns vissa undantag där vi kan hjälpa till att betala skäliga kostnader för begravning, hyra, el och skatt. Kontakta oss på telefon om du behöver hjälp.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!

Är det möjligt att göra överföringar från sparkontot?

Om kontot har flera kontohavare kan den andra kontohavaren göra överföringar eftersom kontot disponeras var för sig.

Om dödsboet är ensam kontohavare är det inte möjligt att göra överföringar, och kontot kommer att spärras.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din feedback!