Bolånekoden

Bolånekoden är en EU-kod för information om bolån. Inom Europeiska Unionen har olika organisationer för kreditinstitut och konsumentorganisationer kommit överens om att långivare ska lämna allmän information om bolån och bolåneprodukter till konsumenten innan de träffar ett avtal.


Långivare

SBAB Bank AB (publ)
Box 27308, 102 54 Stockholm
Org nr. 556253-7513
Säte: Stockholm

SBAB Box 1012, 651 15 Karlstad
Besöksadress: Tingvallagatan 11
Fax: 054-17 71 10
Telefon: 0771-45 30 00
www.sbab.se


Bolån

Med bolån menas en konsumentkredit som används för köp av fastighet eller bostad eller för ombyggnad av bostad som konsumenten äger eller avser att förvärva.


Säkerhet

Som säkerhet för bolån används pant i enfamiljsfastighet/tomrätt för permanent- eller fritidsboende samt bostadsrätt eller andel i bostadsförening för permanent- eller fritidsboende.


Låneprodukter

Belåningsgraden anger hur mycket du kan låna med bostaden som säkerhet. Vi lämnar bolån på upp till 85 procent av marknadsvärdet för enfamiljsfastighet/tomrätt, fritidshus, bostadsrätt eller andel i bostadsförening för permanentboende till den som är helkund hos SBAB. Bolånet kan du amortera på mellan 30 och 50 år.


Ränta

När du lånar med fast ränta är räntesatsen densamma under hela räntebindningsperioden. När denna löper ut är räntesatsen för nästa räntebindningsperiod beroende på det ränteläge som råder vid tidpunkten för ändring. Rörlig ränta innebär att räntesatsen varierar med förändringarna på räntemarknaden. För ett bolån hos SBAB kan den fasta räntan bindas på mellan tre månader och upp till 10 år.


Räntekostnad

Vi har räknat på ett exempel med en villafastighet som har ett marknadsvärde på 1 miljon kronor. Fastigheten belånas till 85 procent av marknadsvärdet, dvs. 850 000 kronor. Bolånet blir därmed 850 000 kronor och vi har delat upp det i två lika stora delar på vardera 425 000 kronor med en löptid om 40 år. I beräkningen har vi räknat med det ena lånet på 3 månaders bunden ränta om 2,44 procent, och det andra lånet på 5 år bunden ränta om 3,92 procent. Räntesatserna är per 2010-10-12. Observera att de dagsaktuella räntorna kan ha ändrats och att räntan ändras var tredje månad för lånet med 3 månaders bunden ränta. Räntekostnaden per år för lånet med 3 månaders bindningstid blir ca 10.370 kronor och kostnaden för lånet med 5 års bindningstid blir 16.660 kronor.


Tilläggskostnader

Följande kostnader kan tas ut:

SBAB:s kostnader:
SBAB bjuder på uppläggningsavgiften. Betala amorteringen via autogiro, e-faktura eller SBABgiro tar vi inte ut någon aviseringsavgift. Bankgiro- eller postgiroinbetalning kostar 25 kr per avi. När vi hjälper till med uttag av inteckning hos Lantmäteriet tar vi ut 500 kr och 750 kr för lagfart och inteckning i samband med köp av fastighet. När vi begär en värdering från en värderare betalas den av kunden.

Lantmäteriets kostnader:
Lantmäteriet tar ut stämpelskatt för lagfart och inteckning, de tar också ut expeditionsavgifter för gravationsbevis, inteckning och lagfart.

Bostadsrättsföreningens kostnader:
Bostadsrättsföreningar kan ta ut en avgift för registrering av bostadsrättens pantsättning.

Försäkring:
Vi kräver att din egendom som används som säkerhet är försäkrad, vilket innebär att du måste betala en försäkringspremie till någon försäkringsgivare.


Återbetalning

Du kan välja mellan två olika återbetalningsmetoder: rak amortering eller serieamortering.

  • Väljer du rak amortering betalar du tillbaka ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Därutöver betalas ränta som beräknas på den aktuella skulden.
  • Väljer du serieamortering ökar amorteringens storlek successivt under lånets löptid.

Du kan välja att amortera antingen månadsvis eller kvartalsvis. Har du fått amorteringsfritt under hela eller delar av lånets löptid innebär det att resterande lånebelopp skall återbetalas på slutförfallodagen.


Återbetalning i förtid

Du har rätt att betala tillbaka hela eller en del av lånet i förtid. Betalar du tillbaka ett lån med fast ränta under pågående räntebindningsperiod får du betala en ränteskillnadsersättning till SBAB i enlighet med konsumentkreditlagen och lånevillkoren.


Värdering

Marknadsvärdet på din bostad avgör vanligtvis hur mycket vi kan låna ut till dig. När du köper en bostad är priset du betalar normalt det vi räknar belåningen på. Vi gör alltid en rimlighetsbedömning av priset du betalar. Om det är stor skillnad mellan priset och vår bedömning kan vi begära en värdering. Värderingar görs normalt av en godkänd värderingsman.


Skatteregler

Utgifter för räntor (på t.ex. bolån) är fullt avdragsgilla mot kapitalinkomster; t.ex. kapitalvinster vid försäljning av aktier och fondandelar osv. Om det inte finns några kapitalinkomster att dra av mot, eller om kostnaderna överstiger intäkterna uppkommer således ett underskott.

För ett sådant underskott medges s.k. skattereduktion med 30 procent av underskottet upp till 100 000 kr. Om underskottet överstiger 100 000 kr medges reduktion med endast 21 procent för den överskjutande delen. Skattereduktion får räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt, men inte mot förmögenhetsskatt.

Exempel: A, som har ett avdragsgillt underskott i inkomstslaget kapital på 200 000 kr, får minska skatten på inkomst av tjänst med (30 % x 100 000 + 21 % x 100 000=) 51 000 kr. Om skatten på inkomst av tjänst är 66 000 kr, återstår (66 000 - 51 000=) 15 000 kr att betala i skatt.

Kontakta Skatteverket för information om skatter, www.skatteverket.se.Kontakta Boverket för information om statliga bidrag, boverket.se.


Lånelöfte

Inför köp av bostad kan du ansöka om ett villkorat lånelöfte. Lånelöftet gäller under 3 månader och baseras på att samtliga uppgifter som lämnats i ansökan är korrekta och inte förändrats vid tidpunkten för utbetalning av lånet eller att kompletterande information som kommer att ligga till grund för vår definitiva kreditprövning inte ändrar vår bedömning samt att vi slutligt godtager erbjuden säkerhet enligt de värderings- och kreditregler som vi tillämpar vid tidpunkten för den definitiva kreditprövningen.


Långivare som anslutit sig till bolånekoden

Besök bankforeningen.se för att ta del av information om vilka som anslutit sig till bolånekoden.