SBAB:s delårsrapport för januari–juni 2022

SBAB:s delårsrapport för januari–juni 2022 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

Andra kvartalet 2022 (första kvartalet 2022)

  • Det andra kvartalet präglades fortsatt av den geopolitiska oro som uppstått i samband med Rysslands invasion av Ukraina.
  • Riksbanken beslutade under kvartalet att vid två tillfällen höja reporäntan till följd av den ökade inflationen. Detta har föranlett kraftigt förändrade marknadsräntor och ökad osäkerhet.
  • Bostadsmarknaden visar tecken på inbromsning och det gick under kvartalet att notera en begynnande nedgång i bostadspriser.
  • Fortsatt god ut- och inlåningstillväxt. Den totala utlåningen ökade under kvartalet med 2,6 procent till 491,3 mdkr (478,7). Den totala inlåningen ökade med 5,0 procent till 154,4 mdkr (147,0).
  • Räntenettot ökade marginellt till 1 088 mnkr (1 084). Under det första kvartalet flyttades resolutionsavgiften från räntenettot till en ny rad i resultaträkningen (påförda avgifter). Resolutionsavgiften uppgick för det andra kvartalet till 44 mnkr (48)
  • Kreditförlusterna uppgick till 12 mnkr (17), främst hänförligt till ökade förlustreserveringar kopplade till den ökade omvärldsoron och det förhöjda ränteläget. De konstaterade kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 1 mnkr (2).
  • Rörelseresultatet ökade med 11,9 procent till 641 mnkr (573), främst hänförligt till ett förbättrat nettoresultat av finansiella transaktioner. Den nya riskskatten som implementerades under inledningen av 2022 uppgick för det andra kvartalet till 65 mnkr (65).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,4 procent (9,5) och K/I-talet uppgick till 32,7 procent (33,7). Avkastning på eget kapital exklusive riskskatt uppgick till 11,4 procent.


Finansiell information


2022

2022


2022

2021


Kv 2

Kv 1


Jan–jun

Jan–jun

Total utlåning, mdkr

491,3

478,7


491,3

441,7

Total inlåning, mdkr

154,4

147,0


154,4

138,1

Räntenetto, mnkr1)

1 088

1 084


2 172

2 072

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

21

–49


–28

–36

Kostnader, mnkr

–371

–358


–729

–689

Kreditförluster, mnkr

–12

–17


–29

5

Påförda avgifter; Riskskatt och resolutionsavgift, mnkr1)

–109

–113


–222

Rörelseresultat, mnkr

641

573


1 214

1 391

Avkastning på eget kapital, %

10,4

9,5


9,9

12,0

K/I-tal, %

32,7

33,7


33,2

33,2

Kärnprimärkapitalrelation, %

12,7

13,1


12,7

13,1


1) Under det första kvartalet 2022 tillfördes en ny rapporteringsrad i resultaträkningen, påförda avgifter, placerad efter raden kreditförluster, netto. Inom påförda avgifter ingår den nya svenska riskskatten, liksom resolutionsavgiften, vilken tidigare rapporterats inom räntenettot. Detta gör att jämförbarheten i räntenettot påverkas i förhållande mot tidigare år.


VD-ord från Mikael Inglander:

Den redan innan krigsutbrottet höga inflationen i Sverige har blivit ännu högre. Riksbanken beslutade att höja reporäntan i april och återigen i juni samtidigt som de tydligt aviserade ytterligare höjningar framöver. Situationen har sammantaget lett till kraftigt förändrade marknadsräntor och framtiden präglas av stor osäkerhet.

Kriget i Ukraina har lett till stort mänskligt lidande för många människor, vilket vi beklagar djupt. Det har också lett till omfattande störningar och volatilitet på både de internationella och nationella finansiella marknaderna och förväntas fortsätta påverka global ekonomi och de globala finansmarknaderna under lång tid framöver. Den ekonomiska tillväxten har sedan krigsutbrottet kommit av sig. Flaskhalsar och stigande priser på insatsvaror i kombination med det osäkra läget har medfört lägre investeringar. Ytterligare restriktioner i Kina påverkar logistikkedjor. Situationen har föranlett galopperande inflation i Sverige och övriga Europa, vilket i sin tur har föranlett kraftiga åtgärder från centralbanker. I slutet av april valde Riksbanken att höja styrräntan från noll till 0,25 procent. I juni beslutade Riksbanken att höja styrräntan ytterligare till 0,75 procent, samtidigt som direktionen meddelade att den ska höjas ytterligare framöver och ligga nära två procent i början av nästa år.


Förändrade förutsättningar

Det högre ränteläget föranleder ökade kostnader för marknadsfinansiering för såväl SBAB som andra banker. De ökade kostnaderna behöver över tid reflekteras i prissättningen ut mot kund för att inte påverka bankernas finansiella ställning och resultat. Under det andra kvartalet höjde vi bolåneräntorna ett flertal gånger på samtliga löptider. SBAB:s ekonomer räknar med att de rörliga bolåneräntorna kommer att ligga på omkring fyra procent på något års sikt samtidigt som de långa boräntorna kommer att ligga på närmare fem procent. Att vi anpassar utlåningsräntorna efter upplåningskostnaderna är en naturlig del av vår affärsmodell. Transparens och attraktiva villkor utgör centrala delar av vårt kunderbjudande och vi justerar som vanligt löpande våra räntor för att återspegla det rådande marknadsläget. Vi räknar dock med en viss marginalpress för bolån framöver, något som jag får anledning att återkomma till senare.

Bostadsmarknaden visar tydliga tecken på inbromsning. Höjda bolåneräntor leder till att hushållen får högre utgifter för sitt boende, vilket indirekt förändrar deras möjligheter till annan konsumtion och sparande. Detta leder normalt sett också till lägre bostadspriser och till att omsättningen på bostäder påverkas. Under kvartalet har vi noterat en begynnande nedgång i bostadspriserna, framför allt på lägenheter och hus i storstadsområden. Även om det bara pågått några månader talar mycket för att det handlar om en trendmässig nedgång. Osäkerheten är hög och givet fortsatta räntehöjningar är ytterligare prisnedgångar att vänta. Det går ännu inte att notera några stora effekter på omsättningen på bostäder förutom en normal avmattning kopplat till en svagare konjunkturutveckling. De genomsnittliga annonstiderna har stigit och ligger nu på en säsongsmässigt normal nivå, och budpremierna har fallit tillbaka, vilket bör ses i relation till de senaste årens kraftiga prisuppgångar och höga budpremier.

Situationen är väldigt annorlunda än den miljö vi har befunnit oss i sedan nollräntorna introducerades. Efter flera år av mycket gynnsamma omvärldsförhållanden för vår kärnaffär befinner vi oss just nu i en något turbulent period som sätter press på vår intjäning. SBAB:s framtida resultatutveckling präglas av ökad osäkerhet kopplat till samspelet mellan marknadsräntor, marginaler, prissättning, konkurrenskraft, affärsvolymer och agerande från konkurrenter.

God volymutveckling och fortsatt stark kreditkvalitet

Utlåningen uppgick vid utgången av det andra kvartalet till 491 mdkr, vilket motsvarar en ökning om cirka 11 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Bolånestocken växer i stort i linje med våra förväntningar. Vi möter den förändrade dynamiken och den ökade konkurrensen på bolånemarknaden med ett enkelt och transparent kunderbjudande förknippat med konkurrenskraftiga villkor. Vid inledningen av året noterade vi att våra privatkunder reagerade på den ökade osäkerheten genom att i allt större utsträckning välja bundna löptider på bolån. Denna utveckling har fortsatt under det andra kvartalet. Utlåningen till företag och bostadsrättsföreningar fortsätter att växa i något högre takt än vad vi initialt hade förväntat oss vid inledningen av året. Framöver förväntar oss en något mer återhållsam utveckling på grund av den allmänna osäkerheten i marknaden. Våra företagskunder, främst bostadsutvecklare, uttrycker större tveksamhet kring nya byggnadsprojekt, bland annat på grund av stigande räntor och svårigheter att få fram material när logistikkedjor hackar i kölvattnet av pandemin, kriget i Ukraina och ökade restriktioner i Kina.

Trots den ökade osäkerheten har vi ännu inte noterat några noterbara förändringar i kreditkvaliteten i vår utlåningsportfölj. Vi bedömer att bolånetagare över lag har goda marginaler för att klara betalningarna på sina lån även i ett sämre ekonomiskt läge. Detta bekräftas i såväl externa som interna stresstester. SBAB har begränsad exponering mot särskilt utsatta sektorer som påverkats negativt av effekterna från kriget i Ukraina samt mycket begränsad exponering mot företagsutlåning där säkerheten inte utgörs av bostadsfastigheter. Vi följer dock noga utvecklingen och gör löpande bedömningar och analyser av kreditriskerna i vår utlåningsportfölj. Kreditförluster netto uppgick för kvartalet till 12 mnkr och består i all väsentlighet av ökade kreditförlustreserveringar. Konstaterade kreditförluster uppgick till 1 mnkr.

Inlåningen ökade under kvartalet med cirka fem procent till totalt 154 mdkr. I början av juni valde vi att höja räntan på sparkonton för privatkunder med 0,25 procent till 0,75 procent. Under juli höjde vi räntan ytterligare till 1,00 procent. Vi har som målsättning att agera följsamt i förhållande till utvecklingen på räntemarknaden, precis som på utlåningssidan. Vi är övertygade om att vår attraktiva sparränta i kombination med enkla och bra villkor är ett konkurrenskraftigt alternativt jämfört med majoriteten av storbankernas nollräntor. I samband med höjningarna av sparräntan för privatkunder höjde vi även inlåningsräntan för företag och bostadsrättsföreningar.


Stabil resultatutveckling och tydliga prioriteringar framåt

Rörelseresultatet för det första halvåret 2022 uppgick till 1 214 mnkr. Det är ett resultat som vi är tillfredsställda med. Våra finansiella nyckeltal fortsätter att vara starka, även om de har försvagats något i förhållande till tidigare år. Den nya bankskatten som implementerades under det första kvartalet samt viss marginalpress i utlåningen har och kommer att påverka SBAB negativt framöver. Marginalpressen handlar kortsiktigt om utmaningar att parera de snabbt ökande finansieringskostnaderna genom att i motsvarande takt höja räntorna ut mot kund. På längre sikt handlar det om den ökade konkurrensen på bolånemarknaden från såväl nya som etablerade aktörer. Vi upplever ännu inga större förändringar vad gäller marginaler inom företag och bostadsrättsföreningar. Lägre utlåningsmarginaler framöver bör delvis motverkas av något av högre inlåningsmarginaler. Räntenettot uppgick för det första halvåret till 2 172 mnkr, en ökning om cirka fem procent i förhållande till motsvarande period i fjol.

Kostnaderna ökar enligt plan med anledning av de investeringar som vi genomför för framtida konkurrenskraft och för att hantera en alltmer komplex regulatorisk och tekniskt driven verksamhet. Kostnaderna för det första halvåret 2022 uppgick till 729 mnkr, vilket motsvarar en ökning om sex procent i förhållande till samma period föregående år. Vi bedömer inte att vi har anledning att göra några större förändringar i de prioriteringar som vi satte upp för verksamheten vid inledningen av 2022. Vi fortsätter att lägga störst vikt vid genomförande av de projekt som vi bedömer som viktigast, inte minst att byta ut vår systemplattform för kärnverksamheten. Därefter vill vi på sikt skapa ytterligare effektivitet i kundmötet genom digitalisering, differentiering och än mer förädlade processer.

Avslutningsvis

Det är med glädje som jag under kvartalet beslutade att tacka ja till rollen som permanent VD för SBAB. Vi har en stark position på marknaden och jag är helt övertygad om att vi, trots förändrade marknadsförutsättningar, har goda möjligheter att nå vår vision om att leverera Sveriges bästa bolån.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för det arbete som har lagts ner under årets första sex månader. Jag önskar alla kunder, samarbetspartners och medarbetare en härlig sommar och semester – ta hand om varandra.


Mikael Inglander
VD SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730 - 27 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se