SBAB går med i Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

SBAB har skrivit under initiativet PCAF, ett samarbete mellan finansiella institutioner som syftar till att utarbeta enhetliga sätt att mäta koldioxidutsläpp kopplade till investeringar och lån. PCAF ska underlätta för finansiella institutioner att bidra till att målen i Parisavtalet uppnås.

Bank- och finansbranschen har en viktig roll att spela för att uppnå de globala hållbarhetsmålen som fastställts i Parisavtalet. Genom investeringar och utlåning påverkar banker och andra finansiella aktörer riktningen för en stor del av näringslivets hållbarhetsarbete. För SBAB är hållbarhet en helt integrerad del i affärsstrategin och som ett verktyg för att åstadkomma större utväxling i verksamheten prioriterar SBAB mål 8, 11, 12 och 13 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030.

Genom att underteckna PCAF åtar sig SBAB att, tillsammans med initiativets övriga undertecknare, utarbeta standardiserade mätmetoder för att mäta koldioxidutsläpp som är kopplade till krediter och investeringar.

- Att vi ansluter oss till PCAF innebär att det blir lättare att mäta vår indirekta påverkan på klimatet och att jämföra oss med andra finansiella institutioner. Vi vill främja hållbara samhällen med energivänliga och klimatsmarta bostäder och en viktig del i det är att ha tillförlitliga mätmetoder som tydligt visar när vi gör framsteg tillsammans med våra kunder. För finansbranschen som helhet innebär PCAF större transparens och tydlighet, vilket ökar chanserna att vi uppnår målen i Parisavtalet, säger Axel Wallin, Hållbarhetschef SBAB.
.
PCAF lanserades globalt i september 2019. För närvarande har drygt 150 banker och investerare skrivit under initiativet. Medlemmarna arbetar tillsammans för att gemensamt utveckla en global standard för finansbranschens redovisning och rapportering av koldioxidutsläpp relaterade till lån och investeringar. Syftet är att underlätta bedömningen av klimatrelaterade risker och att sätta upp företagsspecifika mål i linje med målen i Parisavtalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se