Behandling av personuppgifter i samband med lånejämförelse

Dataskyddsförordningen (2016:679) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är SBAB Bank (publ), org nr 556253-7513.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är intresserad av att bli kund. Genom att använda tjänsten kommer SBAB hämta uppgifter om dina bolån från din nuvarande bank. Den lagliga grunden för denna behandling är intresseavvägning. De personuppgifter som lämnas till banken kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en uppskattning av bolånekostnaden.


Varför behandlar vi dina personuppgifter, vilka slags personuppgifter behandlas och med vilken rättslig grund sker behandlingen?

Lånejämförelse

Ändamål

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna jämföra dina bolån.

SBAB inhämtar information om storleken på dina bolån och vilken ränta du betalar. Baserat på den informationen och vad du uppskattade vara värdet på din bostad görs sedan en jämförelse mot vad motsvarande bolån (baserat på kapitalskuld och belåningsgrad) skulle kostat i ränta hos SBAB. Personuppgifter behandlas även för framtagande av övergripande statistik.

Uppgifter

  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer
  • Uppgifter om bolånet (ex. kapitalskuld, räntesats, villkorsändringsdag), räntekostnader
  • Uppskattat värde av bostad

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består av att kunna tillhandahålla, utvärdera och underhålla Räntematchen.

Vi bedömer att vårt berättigade intresse i detta fall väger tyngre än de registrerades rättigheter och friheter.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Personuppgifterna gallras så snart de inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för, dock senast 12 månader efter tillhandahållandet. Om du vill radera dina uppgifter har vi inte längre någon laglig grund att behandla uppgifterna och kommer då att radera dina uppgifter utan dröjsmål.

Behandling av personuppgifter av annan än SBAB

Behandling av personuppgifterna kan även – inom ramen för gällande regler om banksekretess – ske av bolag inom SBABs koncern och av företag som SBAB samarbetar med för att utföra tjänsten.

För mer detaljerad information om hur SBAB behandlar dina personuppgifter, besök sbab.se/personuppgiftsbehandling alternativt kontakta SBAB på telefon 0771-45 30 00, e-post: dataskydd@sbab.se eller skicka brev till SBAB, Att: Dataskydd, Box 1012, 651 15 Karlstad.