Inledning

Arbetet med Komma Hem-rapporten har varit tankeväckande och gett oss en mängd insikter som gjort oss ännu mer taggade på att fortsätta verka för en mer hållbar bostadsmarknad.

Några nyckelinsikter från rapporten är:

Traditionella föreställningar och normers hindrande kraft

En insikt som bekräftats i intervjuerna med både privatpersoner och experter samt i form av statistiskt underlag är att sättet att tänka kring, utforma och bygga bostäder i många fall präglas av traditionella och förlegade föreställningar, normer och regleringar. Bland såväl individer som arkitekter och byggaktörer finns en viss bild av vad hemmets funktion är och hur det ska utformas, vilket hindrar utveckling för individer och samhälle samt utvecklingen mot en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad.

Framtidens boende bygger på flexibilitet och nytänkande

En mer inkluderande och hållbar bostadsmarknad bygger på högre flexibilitet, utsuddande av gränser och nytänkande, i alla led – alltifrån hur privatpersoner ser på hemmets funktion till utformningen av bostäder och sättet att köpa/hyra. När det gäller hållbarhet behöver till exempel både de som bor i och bygger bostäderna tänka ett steg längre om hur vi kan bo mer hållbart. Och för att på riktigt minska bostädernas klimatpåverkan måste vi kanske förändra vår syn på bostadsyta.

Behov av ökad kunskap

Förutom traditionella sätt att tänka kring och bygga bostäder är kunskapsbrist en hindrande faktor för en mer inkluderande och hållbar bostadsmarknad. Kunskapsbristens konsekvenser blir särskilt tydlig gällande hur man kan leva mer klimatsmart i sitt boende och möjligheterna att hyra ut. Här kan vi alla utifrån våra verksamheter, som bank har vi ett ansvar att bli tydligare med att lyfta fram de möjligheter som finns, och vilka positiva konsekvenser det får både för den enskilde individen och samhället i stort.

Ett annat område där det råder kunskapsbrist är privatuthyrning – både vad gäller de positiva effekterna och hur det går till rent praktiskt saknar många kunskap om. Förutom ökad information gällande privatuthyrning behöver bostadsrättslagen utvecklas för att underlätta att hyra ut i andra hand genom att låta en större andel av en bostad hyras ut skattefritt så att stora bostäder nyttjas mer effektivt. Bygglovs- och skatteregler kan även förenklas för att göra det enklare att göra om en stor bostad till två mindre.

En tredje utmaning är att vi som banker upplevs ha ett ansvar för att åtgärda bostadskrisen, men att det finns skilda uppfattningar på vilket sätt. För att skapa förtroende behöver vi bli tydligare med att kommunicera varför vi gör som vi gör.

Samarbete är nyckeln

De inspirerande exempel som vi presenterat i denna rapport visar att det börjat puttra av både hållbara och inkluderande boendeinitativ, men för snabbare och större förändring krävs bredare reformer och samarbete mellan alla oss aktörer som har en inverkan på bostadsmarknaden. Som bank är vi en viktig del av bostadsmarknaden, men vi kan inte lösa allt. En sak är säker – för att på riktigt komma tillrätta med bostadskrisen behöver vi samarbeta. Allt fler branscher inser att gränsöverskridande och interdisciplinära samarbete är nödvändigt för att lösa utmaningar. Inom bostadsmarknaden skyller aktörerna på varandra snarare än att försöka se hur vi tillsammans kan ta fram de mest effektiva och långsiktiga lösningarna. För SBAB ligger nytänkande i vår affärsidé. Vi vill utmana etablerade strukturer. Nu behöver vi se hur vi kan lära av varandra och tillsammans bli en stark kraft.

Dessa insikter tar vi nu med oss i vårt fortsatta arbete för att på olika sätt skapa förutsättningar för fler att få komma hem – dels genom att utveckla egna produkter och tjänster, dels genom att informera och inspirera. Men även genom att driva på andra aktörer och bjuda in till debatt och lösningsfokuserade samtal.

Räkna med att höra mer från oss framöver. Titta gärna in på vår hemsida och följ oss i sociala medier för att se hur vi ökar möjligheten för fler att få komma hem, ett steg i taget.