Artikel 7

Sådan bostadsmarknad, sådant samhälle

Att tusentals människor har svårt att hitta boende får långsiktigt negativa konsekvenser för arbetsmarknaden och tillväxten. Det har visserligen länge talats om att en illa fungerande bostadsmarknad påverkar näringslivet och samhället negativt, men på senare tid har vi kunnat se allt fler konkreta exempel och siffror på effekterna.

Företag lyckas inte få tag på talanger

För företag innebär bristen på bostäder ett stort problem eftersom det försvårar rekryteringen av talanger. Framförallt stora IT-företag, som till exempel Spotify, har länge framhållit att bostadsbristen gör det svårt att rekrytera personer med digital kompetens[Källa] – en form av kompetens vars efterfrågan förväntas öka framöver. I en del fall innebär bristen på bostäder att företag helt enkelt inte kan etablera sig eller tvingas flytta från vissa städer på grund av att de inte lyckas få tag på rätt talanger.

I en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag från 2017 uppgav nästan ett av fem företag att bostadsbristen hade försvårat deras rekryteringsförsök under det senaste året. Svenskt Näringsliv har även låtit genomföra en samhällsekonomisk beräkning på effekterna av att färre människor lyckas flytta till regioner med högre sysselsättningsgrad och högre produktivitet. Nettoförlusten av bruttoregionalprodukten uppskattades till 13 miljarder kronor per år och man uppskattar att den årliga produktionsförlusten för storstäderna kommer växa till 70 miljarder kronor fram till 2040 om obalanserna på bostadsmarknaden tillåts att fortsätta[Källa].

100 miljoner kronor i utebliven tillväxt per dag – bara i Stockholmsområdet

De negativa effekterna av den dysfunktionella bostadsmarknaden är störst i storstadsregionerna. I en undersökning från 2016 på uppdrag av Stockholms Handelskammare lät man mindre och snabbt växande företag i Stockholms län svara på frågor om effekterna av bostadsbristen. Hälften svarade då att de såg bostadsbristen som ett allvarligt hinder för tillväxt och nästan var femte företag uppgav att de misslyckats rekrytera personal på grund av bristen på bostäder[Källa]. Och i en analys som analysföretaget WSP utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare där man uppskattat kostnaderna av att människor som skulle kunna ha flyttat till Stockholmsregionen för arbete inte kunnat det på grund av bostadssituationen, uppskattar man att 36 miljarder tillväxt uteblir årligen – vilket motsvarar cirka 100 miljoner kronor per dag[Källa].

Företagen tar saken i egna händer – hjälper anställa att få bostad

För att lösa problemen med talangrekrytering som ett resultat av bostadsbristen har allt fler företag runt om i världen – framförallt stora globala företag – börjat ta saken i egna händer genom att på olika sätt skapa förutsättningar för arbetstagare att få tag på bostad. Till exempel erbjuder KPMG de anställda hjälp med lägre bolåneräntor, medan Tencent erbjuder räntefria lån för att hjälpa anställda köpa en bostad. I Kina erbjuder Starbucks direkta bidrag för att täcka hyran, medan Ikea i Reykjavik och Lego i Billund har byggt bostäder till sina anställda som hyrs ut eller säljs med förmånligt bolån. Även Facebook och Google planerar liknande lösningar genom att bygga 1 500 respektive 10 000 bostäder nära huvudkontoren[Källa].

Nyckelinsikter

Den dysunktionella bostadsmarknaden har stora negativa effekter på samhällsutvecklingen och tillväxten.

Bristen på bostäder innebär ett stort problem för många företag, eftersom det försvårar rekryteringen av talanger.

I Stockholmsområdet uppskattas kostnaderna av att människor som skulle kunna ha flyttat till Stockholmsregionen för arbete men som inte kan det på grund av bostadssituationen till 100 miljoner kronor i utebliven tillväxt – per dag.

Allt fler företag tar nu saken i egna händer genom att till exempel erbjuda hjälp med bolåneräntor eller bygga bostäder för att kunna attrahera och behålla talanger.