Hållbart företagande

Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Ansvar och styrning

Inom SBAB är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för en hållbar utveckling bedrivs inom företaget. Styrelsen beslutar även strategi och mål samt policy för hållbart företagande. Vidare följer styrelsen upp och utvärderar vårt hållbarhetsarbete.

Funktionen för hållbart företagande ansvarar för framtagande av en företagsövergripande plan i hållbarhetsfrågor inklusive strategi, mål och aktiviteter som bereds i Hållbarhetsrådet och förankras i företagsledningen. I Hållbarhetsrådet ingår VD, Ansvarig för hållbart företagande (sammankallande), Chef Privatmarknad/ Kommunikation & Affärsutveckling samt Chef för Företag & Brf. Rådet träffas regelbundet och fungerar som ett forum för frågor kopplade till hållbart företagande.

För att säkerställa kontinuitet och jämförbarhet är företagsövergripande mål för hållbart företagande integrerade i företagets styrmodell. Målen mäts och rapporteras till VD och styrelse en gång per kvartal. Det faktiska arbetet i hållbarhetsfrågor sker i organisationen där den verksamhetsspecifika kunskapen finns. Utifrån företagets övergripande mål identifieras operativa mål och aktiviteter som integreras i varje enhets affärsplan och bidrar på så sätt till att de övergripande målen för hållbart företagande uppnås.


Policyer och instruktioner

Styrelsen beslutar varje år vid det konstituerade styrelsesammanträdet om ett antal policyer. Dessa är en viktig del av den interna styrningen och hjälper företaget att skapa en samsyn kring förhållningssätt avseende företagsövergripande frågor och områden. Inom SBAB finns bland andra policyer för Hållbart företagande, Etik och Jämställdhet och mångfald. Dessa finns tillgängliga på sbab.se. Utöver policyer finns det ett antal instruktioner beslutade av företagsledningen som också bidrar till hållbart företagande. Exempel på det är Instruktion för Klagomålshantering, Kommunikation, Arbetsmiljö, Banksekretess, Compliance och Säkerhet.

Under 2014 beslutade företagsledningen även en instruktion avseende visselblåsarprocessen, som möjliggör för medarbetare att anonymt rapportera eventuella oegentligheter inom bolaget.

Under 2015 beslutade styrelsen vidare om en ny uppförandekod, vilken finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranät. Den ger oss vägledning i hur vi ska uppträda och agera i olika situationer och vilket ansvar som följer av att vara anställd på SBAB. Medarbetare, chefer, konsulter, företagsledning och styrelseledamöter har alla ett personligt ansvar att sätta sig in i och följa vår uppförandekod.


Redovisning

Vi redovisar hållbart företagande enligt Global Reporting Initiative’s (GRI:s) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning version G4 på nivån ”Core” samt GRI G4 Sector Disclosures, Financial
Services. Redovisningen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) samt det helägda dotterbolaget AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), ”SCBC”. Verksamheten i SCBC bedrivs av anställda i moderbolaget på uppdrag av SCBC och gällande regler och riktlinjer omfattar båda bolagen. SBAB redovisar specificerade indikatorer beroende på relevans och tillgänglighet av data och information. Redovisningen är kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande. SBAB har undertecknat FN:s initiativ Global Compact som innefattar tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. SBAB rapporterar årligen en Communication on Progress (COP) till FN Global Compact för att redovisa det arbete företaget gör avseende de tio principerna.