Hållbart företagande

Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Ansvar och styrning

Inom SBAB är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling bedrivs inom företaget. Styrelsen beslutar om strategi och mål samt policy för hållbart företagande och följer upp och utvärderar SBAB:s hållbarhetsarbete. Funktionen för hållbart företagande ansvarar för att bereda arbetet med en företagsövergripande affärsplan för SBAB:s hållbarhetsarbete, inklusive strategi, mål och aktiviteter. Företagsledningen presenterar företagets strategiska affärsplan, inklusive ambition, riktning och mål för hållbarhetsarbetet, i samband med att affärsplan och budget beslutas. För att på bästa sätt integrera och fokusera hållbarhetsarbetet har SBAB ett Hållbarhetsråd och ett Hållbarhetsforum som träffas regelbundet. Hållbarhetsrådet består av företagsledningen och hållbarhetschefen (sammankallande), och har till uppdrag att styra SBAB:s hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrådet fattar beslut om prioriteringar och strategiska vägval i enlighet med beslutad affärsstrategi. Hållbarhetsforum är en arbetsgrupp, vars huvudsakliga uppdrag är att utvärdera och prioritera större och mer väsentliga idéer inom hållbarhetsområdet. Sammansättningen är tvärfunktionell. Hållbarhetsforum och Hållbarhetsrådet i SBAB tar stöd för sitt arbete i SBAB:s övergripande affärsplan, aktuell väsentlighetsanalys och prioriterade hållbarhetsaspekter.


Policyer och instruktioner

SBAB:s styrelse beslutar varje år vid det konstituerade styrelsesammanträdet om ett antal policyer. Dessa är en viktig del av den interna styrningen och hjälper företaget att skapa en samsyn kring förhållningssätt avseende företagsövergripande frågor och områden. Inom SBAB finns bland annat policyer för Hållbart företagande, Etik, Jämställdhet och mångfald, Ersättningar och för åtgärder mot Penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver policyer finns det ett antal instruktioner beslutade av företagsledningen och VD som också bidrar till hållbart företagande. Exempel på sådana är instruktioner för Klagomålshantering, Kommunikation, Arbetsmiljö, Mutor, Banksekretess, Compliance och Säkerhet.

Under 2014 beslutade företagsledningen även en instruktion avseende visselblåsarprocessen, som möjliggör för medarbetare att anonymt rapportera eventuella oegentligheter inom bolaget.

Under 2015 beslutade styrelsen vidare om en ny uppförandekod, vilken finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranät. Den ger oss vägledning i hur vi ska uppträda och agera i olika situationer och vilket ansvar som följer av att vara anställd på SBAB. Medarbetare, chefer, konsulter, företagsledning och styrelseledamöter har alla ett personligt ansvar att sätta sig in i och följa vår uppförandekod.


Redovisning

Vi redovisar hållbart företagande enligt Global Reporting Initiative’s (GRI:s) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning version G4 på nivån ”Core” samt GRI G4 Sector Disclosures, Financial
Services. Hållbarhetsredovisningen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) samt det helägda dotterbolaget AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), ”SCBC”. Verksamheten i SCBC bedrivs av anställda i moderbolaget på uppdrag av SCBC och gällande regler och riktlinjer omfattar båda bolagen. SBAB redovisar specificerade indikatorer beroende på relevans och tillgänglighet av data och information. Redovisningen är kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande. SBAB har undertecknat FN:s initiativ Global Compact som innefattar tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. SBAB rapporterar årligen en Communication on Progress (COP) till FN Global Compact för att redovisa det arbete företaget gör avseende de tio principerna.