Hållbart företagande

I dialog med våra intressenter

Vår verksamhet bygger på att våra intressenter känner förtroende för SBAB och de värden vi representerar. Genom en öppen dialog där vi är lyhörda för intressenters krav, behov och önskemål kan vi utveckla verksamheten i rätt riktning och därigenom skapa långsiktiga värden. SBAB:s prioriterade intressenter är ägare, kunder, medarbetare och investerare.

Kunder

Dialogen med våra kunder är central i SBAB:s verksamhet och all återkoppling från kunder är värdefull information. Våra främsta kommunikationskanaler är internet och telefon. Kundcenter i Karlstad besvarar frågor avseende produkter och tjänster, och tar även emot synpunkter och förbättringsförslag. Vi strävar oavsett kommunikationskanal alltid efter att ge våra kunder professionell, snabb och trevlig service som
överträffar kundens förväntningar. Vi genomför löpande olika typer av kundundersökninga för att få en klar bild över kundernas syn på företaget. Det inkludera kundpaneler, fokusgrupper och mätningar av kundlojalitetsmåttet Net Promoter Score (NPS). Vi mäter även kundnöjdhet genom Anseendebarometern (NBA) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI). En kanal som blir allt viktigare i kommunikationen med företagets kunder är sociala medier. Vi för en aktiv dialog med kunder via Facebook, Twitter, egna bloggar och sbab.kundo.se. Dialog med kunder sker även genom personliga möten, kundträffar, information
från SBAB:s chefsekonom och boendeekonomer i form av analyser och rapporter, årsstämma, cr@sbab och sbab.se.

 

Medarbetare

Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för vår framgång och en av de viktigaste drivkrafterna för att nå uppsatta mål. Vi är en förhållandevis liten organisation med korta beslutsvägar där alla medarbetare har nära till information om företagets vision, målsättningar och resultat. Vi har regelbundna månads- och avdelningsmöten för information och dialog med medarbetarna kring resultatutveckling, mål och andra relevanta och aktuella frågor som rör företaget. Medarbetarnas åsikter tillvaratas genom medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal. VD bloggar också regelbundet på SBAB:s intranät kring aktuella frågor och bloggen har en öppen kommentarsfunktion.

 

Investerare

Investerares relation till SBAB baseras till stor del på förtroende för våra medarbetare, företagets affärsmodell och en hållbar ekonomisk utveckling. Även vår strategi för hållbart företagande har fått ökad relevans i takt med att allt fler investerare integrerar hållbart företagande i analyser och investeringsbeslut. Vi träffar regelbundet svenska och internationella investerare i personliga möten. Syftet är att hålla investerarna väl informerade om företagets ekonomiska utveckling, aktiviteter, företagets obligationer och strategier samt att berätta om vår syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. För oss innebär dialogen med investerare en större förståelse för vilka frågor som de anser vara viktiga.


Ägare

SBAB ägs till 100 procent av den svenska staten. Ägarens styrning av SBAB sker genom bolagsstämman och den av stämman utsedda styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna riktlinjer. SBAB tillämpar statens ägarpolicy där regeringen redogör för bland annat uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och inställningen i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen i statligt ägda bolag. Ägarpolicyn innebär även att SBAB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Sedan november 2014 är Näringsdepartementet ansvarigt departement (tidigare Finansdepartementet). SBAB:s styrelseordförande och VD träffar halvårsvis Näringsdepartementet för att redogöra för SBAB:s utveckling, som även inkluderar utvecklingen inom hållbart företagande.