Fakta om SBAB

Bolagsstämma

SBAB Bank AB (publ) håller årsstämma den 24 april 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.


Rätt att delta och närvara samt anmälan


Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.


Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.


Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.


Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till SBAB Bank AB (publ) per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 4209, 171 04 Solna och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.


Handlingar

Kallelse till årsstämma

Bilaga 1 Riktlinjer för ersättning

Revisors rapport i enlighet med § 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

Utvärdering av ersättningsfrågor