Fakta om SBAB

Bolagsstämma

SBAB Bank AB (publ) håller årsstämma den 28 april 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.


Rätt att delta och närvara samt anmälan


Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.


Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.


Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.


Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till SBAB Bank AB (publ) per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 4209, 171 04 Solna och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.


Handlingar

Årsredovisning 2015

Kallelse till årsstämma

Bilaga 1 Riktlinjer för ersättning

Bilaga 2 Bolagsordning

Revisors rapport i enlighet med § 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

Utvärdering av ersättningsfrågor