Fakta om SBAB

Bolagsordning

Bolagsordningen reglerar bland annat våra verksamhetsföremål. I bolagsordningen finns inga bestämmelser som reglerar tillsättandet eller entledigandet av styrelseledamöter, med undantag för en bestämmelse om att styrelseordföranden ska utses av bolagsstämman samt lägsta och högsta antalet styrelseledamöter. För ändringar av bolagsordningen gäller att kallelse till extra stämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman.

Det finns inga begränsningar i bolagsordningen för SBAB om hur många röster aktieägaren kan avge vid en bolagsstämma.


Senast uppdaterad den 16 november 2015