Fakta om SBAB

Ägarstyrning

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. Bolagen representerar stora värden och är stora arbetsgivare. Dessutom ägs de ytterst av hela svenska folket gemensamt. Staten har därför ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.

Ägarpolicy

Vägledande princip har varit att undvika upprepningar och dubbleringar av sådant som regleras i exempelvis Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) eller aktiebolagslagen (2005:551). Statens ägarpolicy tillämpas i majoritetsägda bolag med statligt ägande. I övriga bolag där staten är delägare verkar staten i dialog med övriga ägare för att ägarpolicyn tillämpas.

Ägarens krav på SBAB

Årsstämman 2015 beslutade om följande ekonomiska mål för SBAB:

Kapitalstruktur: SBAB:s kärnprimär­kapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till minst 1,5 procentenheter över det av Finansinspektionen kommu­nicerade kärnprimärkapitalkravet. Vidare ska SBAB:s totala kapitalrelation under normala förhållanden uppgå till minst 1,5 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kapitalkravet. Banken ska även i övrigt uppfylla de kapitalkrav som myndigheterna beslutar om.

Lönsamhet: Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 10 procent. Avkastning på eget kapital ska beräknas som årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel.