Riskkontroll

SBAB-koncernen har en central riskkontroll som har det övergripande ansvaret för att utveckla och säkerställa att koncernens strategier för risktagande utförs i enlighet med styrelsens avsikt och att policyer, instruktioner och processer stöder en relevant uppföljning. Riskkontroll ansvarar för identifiering, kvantifiering, analys och rapportering av samtliga risker. Ansvarig för riskkontroll är CRO vilken är direkt underställd VD och rapporterar till SBAB:s styrelse och VD. Riskkontroll ska kontrollera att det finns en adekvat riskmedvetenhet och acceptans för att hantera risker på daglig basis. Riskkontroll ska även vara stödjande och arbeta för att verksamheten har de rutiner, system och verktyg som krävs för att upprätthålla den löpande hanteringen av risker och att verksamheten därigenom uppfyller gällande lagar och regler inom riskkontrolls ansvarsområde.


Senast uppdaterad den 1 juni 2017