Bankinitiativet för en hållbar byggbransch

För att samhällen ska utvecklas och växa krävs det att företag kan bygga nya fastigheter där människor har möjlighet att bo och jobba. Banker som erbjuder finansiering till bygg- och fastighetsbolag möjliggör detta och spelar därigenom en mycket viktig roll i samhället. Med detta följer också ett ansvar - att se till att de pengar som lånas ut används på rätt sätt.

Som en del av vårt gemensamma samhällsansvar har SBAB, Danske Bank, Sparbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank startat Bankinitiativet för en hållbar byggbransch.

Tillsammans vill vi bidra till en hållbar byggbransch och motverka den ekonomiska brottsligheten och illegal arbetskraft inom byggbranschen. Det här kommer att ske genom att beakta ett antal riktlinjer i kreditgivningen och ställa högre krav mot kund. Ambitionen är att på så sätt skapa ökad kontroll av vilka företag som anlitas i alla leverantörsled. Bankerna kan inte ensamma stoppa kriminaliteten, men som finansiärer har vi möjlighet att påverka i positiv riktning.

Genom Bankinitiativet för en hållbar byggbransch motverkar vi att pengar används i kriminalitet och tar därigenom ett stort gemensamt kliv mot ett samhälle där nya fastighetsprojekt skapar tillväxt, produktivitetsutveckling och ökad sysselsättning på ett hållbart sätt.

Med detta initiativ utvecklar vi vår hållbara kreditgivning och arbetar än mer för en hållbar byggbransch. Tillsammans med byggbranschen stärker vi med detta initiativ vårt bidrag till att motverka ekonomisk brottslighet i byggprojekt och på byggarbetsplatser. Initiativet innebär att vi kommer att ställa ytterligare krav i våra kreditvillkor vid finansiering av byggprojekt.

Kraven innebär bland annat att alla personidentiteter och arbetsgivarsamband på en byggarbetsplats måste säkerställas via systemlösningar och att digital rapportering sker till banken, att underentreprenörer på en byggarbetsplats ska vara föranmälda och kontrollerade samt att kredittagaren ska kunna genomföra kontroller av sådant som skalskydd och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Tillsammans med våra kunder i form av byggbolag och bostadsutvecklare tar vi nu ett ökat ansvar för att än mer bidra till en hållbar byggbransch och bostadsmarknad”, säger Klas Danielsson, VD SBAB

Varför behövs Bankinitiativet för en hållbar byggbransch?

Byggbranschens affärsmodell har förändrats. Om vi jämför med 20-30 år bakåt i tiden så har antalet anställda arbetare i byggbolagen minskat och antalet underleverantörer ökat, många gånger i flera led. Ju fler leden blir desto mer komplexa blir betalningsflödena och överblickbarheten samtidigt som kontrollen i projektet försvåras. Minskad kontroll skapar förutsättningar för ekonomisk brottslighet. För banken betyder det att kunden, alltså bygg- eller fastighetsbolaget, riskerar att bli en mellanhand för de pengar banken lånar ut och pengarna kan komma att användas i kriminella syften. Bankerna har som kreditgivare, genom villkoren vid kreditgivning, tillsammans möjlighet att göra skillnad och bidra till att minska risken för att finansiering och tjänster används för ekonomisk brottslighet och dessutom bidra till en sund konkurrens bland våra kunder.

Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank kontaktades i november 2019 av byggbranschen och informerades om att det nu finns förutsättningar på plats för att på ett bättre sätt överblicka en produktions alla leverantörsled och gav förslag på ett antal krav som skulle kunna ställas i kreditgivningsprocessen. Syftet var att öka kontrollen och motverka att krediter används inom kriminalitet. De föreslagna kraven resulterade i gemensamma riktlinjer för bankerna gällande kreditgivning till nyproduktion och renovering. Parterna ska se till att riktlinjerna är implementerade mot slutet av 2021.

De medverkande bankerna vill med de gemensamma riktlinjerna bidra till en hållbar byggbransch. Genom utökad kravställning i bankernas kreditgivning är ambitionen att vi tillsammans med byggbranschen uppnår ökad kontroll av vilka företag som anlitas i alla leverantörsled.

Vilka är de gemensamma riktlinjerna?

Följande riktlinjer har bankerna kommit överens om ska gälla vid kreditgivningen.

  • Digital kontroll och uppföljning
  • Obligatorisk föranmälan
  • Skötsel av skatter och avgifter
  • Fysiska arbetsplatskontroller


Riktlinjerna speglar en överenskommelse på övergripande nivå men hos varje bank kan villkoren för kund skilja sig i dess detaljer.

Konsekvenser av att avtal inte följs är också något som regleras mellan bank och kund.